Có 1 kết quả:

Léi Gōng dǎ dòu fu , jiǎn ruǎn de qī ㄌㄟˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄚˇ ㄉㄡˋ ㄐㄧㄢˇ ㄖㄨㄢˇ ㄑㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the God of Thunder strikes bean curd, a bully picks the weakest person
(2) to pick on an easy target