Có 1 kết quả:

fēi dòng wù xìng míng cí

1/1

Từ điển Trung-Anh

inanimate noun