Có 1 kết quả:

yùn diào

1/1

yùn diào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rhyme and tone
(2) intonation