Có 1 kết quả:

yù fáng fǎ

1/1

yù fáng fǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prophylaxis
(2) medical prevention