Có 1 kết quả:

xiǎn xiàng

1/1

xiǎn xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to form a picture
(2) to develop a photo
(3) to visualize