Có 1 kết quả:

bǎo shí zhōng rì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to spend the whole day eating (i.e. not doing any work)