Có 1 kết quả:

guǐ pái

1/1

guǐ pái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Joker (playing card)