Có 1 kết quả:

huáng lí

1/1

huáng lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pineapple
(2) pear