Có 1 kết quả:

huáng guā

1/1

huáng guā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cucumber
(2) CL:條|条[tiao2]

Một số bài thơ có sử dụng