Có 1 kết quả:

huáng lián

1/1

huáng lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese goldthread (Coptis chinensis), rhizome used in medicine

Một số bài thơ có sử dụng