Có 1 kết quả:

huáng zhōng huǐ qì wǎ fǔ léi míng ㄏㄨㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄟˇ ㄑㄧˋ ㄨㄚˇ ㄈㄨˇ ㄌㄟˊ ㄇㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. earthern pots make more noise than classical bells
(2) good men are discarded in favor of bombastic ones (idiom)