Có 1 kết quả:

huáng yā

1/1

huáng yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea)
(2) same as 赤麻鴨|赤麻鸭