Có 1 kết quả:

huáng tǔ

1/1

huáng tǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

loess (yellow sandy soil typical of north China)

Một số bài thơ có sử dụng