Có 1 kết quả:

huáng sè

1/1

huáng sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) yellow (color)
(2) pornographic