Có 1 kết quả:

huáng lí

1/1

huáng lí

giản thể

Từ điển phổ thông

chim vàng anh

Từ điển Trung-Anh

yellow oriole (Oriolus chinensis)