Có 1 kết quả:

彽徊 đê hồi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ rung động, không quyết định gì được. Như Bồi hồi.

Bình luận 0