Có 1 kết quả:

丹桂 đan quế

1/1

đan quế

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quế đỏ

Từ điển trích dẫn

1. Hoa cây quế vàng thẫm gần như đỏ.
2. Tên khác của cây quế, tức “mộc tê” 木樨.
3. Chỉ người có tài năng xuất chúng. Cũng chỉ người thi đậu. ◇Tống sử 宋史: “Linh xuân nhất chu lão, Đan quế ngũ chi phương” 靈椿一株老, 丹桂五枝芳 (Đậu Nghi truyện 竇儀傳).
4. Tỉ dụ con cái. § Ngày xưa gọi con của người khác là “quế tử” 桂子.
5. Theo truyền thuyết trên mặt trăng có cây quế, nên dùng từ “đan quế” 丹桂 gọi thay cho mặt trăng. ◇Tào Tùng 曹松: “Diêu diêu vọng đan quế, Tâm tự cánh phân phân” 遙遙望丹桂, 心緒更紛紛 (Trung thu nguyệt 中秋月).

Một số bài thơ có sử dụng