Có 1 kết quả:

終審 chung thẩm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xét xử lần chót (tố tụng án kiện theo pháp luật).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xét sử lần chót, sau đó không xét lại nữa.