Có 1 kết quả:

寒士 hàn sĩ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người học trò nghèo. ◇Nho lâm ngoại sử 儒林外史: “Nhĩ thị cá hàn sĩ, đơn học giá ta thi văn vô ích” 你是個寒士, 單學這些詩文無益 (Đệ tam thập lục hồi) Anh thật là một hàn sĩ, chỉ học cái thứ thơ văn vô ích.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người học trò nghèo.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0