Có 1 kết quả:

漢子 hán tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đàn ông.