Có 1 kết quả:

寡頭 quả đầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ cái thể chế chính trị do một ít người, hoặc một người nắm quyền ( Oligarchie ).