Có 1 kết quả:

鬼哭 quỷ khốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ma phải khóc, chỉ sự việc xảy ra ghê gớm lắm. Thường nói: Thần kinh quỷ khốc ( Thần phải sợ, ma phải khốc ).

Một số bài thơ có sử dụng