Có 1 kết quả:

足數 túc số

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đủ số — Con số tối thiểu có thể chấp nhận được.

Một số bài thơ có sử dụng