Có 3 kết quả:

𠉞 nay𫢩 nay𬁉 nay

1/3

nay

U+2025E, tổng 9 nét, bộ nhân 人 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngày nay, hôm nay

nay

U+2B8A9, tổng 9 nét, bộ nhân 人 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngày nay, hôm nay

nay

U+2C049, tổng 13 nét, bộ nhật 日 + 9 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngày nay, hôm nay