Có 1 kết quả:

𬒏 phia

1/1

phia

U+2C48F, tổng 12 nét, bộ thạch 石 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lia phia