Có 2 kết quả:

今儿 jīnr 今兒 jīnr

1/2

Từ điển Trung-Anh

(coll.) today

Từ điển Trung-Anh

(coll.) today