Có 2 kết quả:

壳儿 kér殼兒 kér

1/2

kér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shell
(2) crust

kér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shell
(2) crust