Bộ hựu (yòu) 又

Các biến thể: 又

Giải nghĩa: lại nữa, một lần nữa.

Xếp theo tổng số nét [» Dùng số nét ngoài bộ].

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt [» Dùng âm Nôm, » Dùng âm Pinyin].

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

2 nét

3 nét

12 nét

𠭥 𠭧 𠭨

14 nét

𠭽 𠭾 𠮁

15 nét

𠮃 𠮄 𠮆

17 nét

𠮍 𠮎 𠮏

18 nét

𠮐

19 nét

𠮑

21 nét

𠮓 𠮖

22 nét

𠮕

24 nét

𠮗 𠮘