Bộ tri (zhǐ) 夂

Các biến thể: 夂

Giải nghĩa: đến ở phía sau.

Xếp theo tổng số nét [» Dùng số nét ngoài bộ].

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt [» Dùng âm Nôm, » Dùng âm Pinyin].

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

3 nét

4 nét

5 nét

6 nét

7 nét

8 nét

9 nét