Bộ sơn (shān) 山

Các biến thể: 山

Giải nghĩa: núi non.

Xếp theo tổng số nét [» Dùng số nét ngoài bộ].

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt [» Dùng âm Nôm, » Dùng âm Pinyin].

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

3 nét

4 nét

𡴭 𡴮 𡴯

23 nét

25 nét

𡿝 𡿞 𡿟

27 nét

𡿡 𡿣

28 nét

𡿢