Bộ xích (chì) 彳

Các biến thể: 彳

Giải nghĩa: bước chân trái.

Xếp theo tổng số nét [» Dùng số nét ngoài bộ].

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt [» Dùng âm Nôm, » Dùng âm Pinyin].

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

3 nét

4 nét

𢒽

5 nét

𢒾 𢒿

17 nét

𢖉 𢖊 𢖌 𢖍

19 nét

𢖘 𢖙 𢖚 𢖜

20 nét

𢖞 𢖢

21 nét

𢖣

22 nét

𢖥

23 nét

𢖦

27 nét

𢖨