Bộ mục (mù) 目

Các biến thể: 目

Giải nghĩa: mắt.

Xếp theo tổng số nét [» Dùng số nét ngoài bộ].

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt [» Dùng âm Nôm, » Dùng âm Pinyin].

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

5 nét

6 nét

𥃤 𥃥 𥄀

24 nét

𥍓

25 nét

26 nét

𥍔 𥍕 𥍗

28 nét

𥍜