Bộ sưởng (chàng) 鬯

Các biến thể: 鬯

Giải nghĩa: rượu nếp, bao đựng cây cung.

Xếp theo tổng số nét [» Dùng số nét ngoài bộ].

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt [» Dùng âm Nôm, » Dùng âm Pinyin].

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

10 nét

27 nét

29 nét