Tìm chữ theo âm Quảng Đông: gui6

6 nét

18 nét

20 nét