Có 1 kết quả:

luyến tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con sinh đôi.