Có 1 kết quả:

bất thiên bất ỷ

1/1

bất thiên bất ỷ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

công bằng, vô tư