Có 1 kết quả:

bất nhập hổ huyệt yên đắc hổ tử

1/1

Từ điển phổ thông

không vào hang cọp không bắt được cọp con