Có 1 kết quả:

tịnh hành

1/1

tịnh hành

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. đi song song
2. tiến hành song song

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0