Có 1 kết quả:

trung tử

1/1

trung tử

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hạt nơtron (vật lý)

Một số bài thơ có sử dụng