Có 1 kết quả:

thừa hành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vâng lệnh mà làm.

Bình luận 0