Có 1 kết quả:

can tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con nuôi ( tự nhiên mà làm con ). Cũng như Can nhi ( con nuôi ), Can nương ( mẹ nuôi ).