Có 1 kết quả:

ngũ tuyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thể thơ Đường luật, một bài có bốn câu, mỗi câu có năm chữ.

Bình luận 0