Có 1 kết quả:

tử tế

1/1

tử tế

giản thể

Từ điển phổ thông

cẩn thận, kỹ lưỡng, thận trọng