Có 1 kết quả:

dĩ hành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên tự của Trương Quốc Dụng, danh sĩ triều Minh Mệnh. Xem Dụng.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0