Có 1 kết quả:

trọng tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đứa con thứ hai.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứa con trai thứ nhì.

Một số bài thơ có sử dụng