Có 1 kết quả:

thương tâm

1/1

thương tâm

giản thể

Từ điển phổ thông

thương tâm, đáng thương