Có 1 kết quả:

vị tử

1/1

vị tử

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chỗ, chỗ ngồi