Có 1 kết quả:

phật cảnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phong cảnh chùa chiền.

Một số bài thơ có sử dụng