Có 1 kết quả:

lệ hành

1/1

lệ hành

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lệ thường, thói quen