Có 1 kết quả:

hầu môn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhà quyền quý, chức tước lớn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà quyền quý, chức tước lớn. Bài Tài tử đa cùng phú của Cao Bá Quát có câu: » Ngán nhẽ kẻ tham bề khoá lợi, mũ cánh chuồn đội trên mái tóc, nghiêng mình đứng chực cửa hầu môn. «.